Foreign Worker Employment Agency Central Unity Group Service Co.,Ltd.

MOU for Myanmar nationality

MOU เมียนมา

กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา

กรณีนายจ้างนิติบุคคล **เอกสารเพิ่มเติมจากกรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา

****เอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้สำคัญมากต้องมีถ้าไม่มีไม่ผ่านสถานทูตพม่า****

เอกสารคนงานเก่า

เอกสารที่ต้องใช้

เพื่อให้ทีมงานเตรียมพิมพ์คำร้องและให้แมสเซนเจอร์ติดต่อท่านเพื่อนำคำร้องดังกล่าวให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/นายจ้าง เซ็นต์ พร้อมรับเอกสารที่เตรียมไว้

การชำระเงิน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ องค์กร บริษัท ห้างร้าน นายจ้างทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัทได้ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่ท่าน สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อรับเอกสารจากนายจ้าง แล้ว ทางบริษัทจะส่งใบวางบิล เพื่อเป็นการแจ้งการชำระเงินให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
โดยการชำระเงินดังกล่าวได้ที่บัญชีของ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี : 0202040508711 ประเภท : ออมทรัพย์ สาขา : แพลทตินั่ม
เมื่อชำระแล้วขอให้แนบหลักฐานการชำระเงิน มายัง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา

 1. ยื่นเอกสารนำเข้าแรงงาน
 2. รอดำเนินการประมาณ 30 วัน
 3. นัดหมายเพื่อส่งแรงงานไปเมียนมา (พะอ่าง-ย่างกุ้ง)
 4. พาแรงงานไปเมียนมาไปทำหนังสือเดินทางและเซ็นสัญญาจ้างงาน ประมาน 7 – 14 วัน
 5. แรงงานเดินทางกลับไปรอที่บ้านเกิด ประมาน 30 วัน
 6. แรงงานเดินทางไปเมียวดีเพื่อทำบัตรแรงงานเมียนมา (Smart Card) ระยะเวลา 1 วัน
 7. แรงงานเดินทางมาแม่สอดเพื่อรับวีซ่า ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมระยะเวลา 1 วัน
 8. คนงานกลับถึงสถานที่ทำงาน
 1. ยื่น-รับ แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-14 วัน
 2. แปลเอกสารนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ยื่น หนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตเมียนมา ระยะเวลา 21 – 30 วัน
 4. คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้คนงานเพื่อเข้ามาทำงาน ตามที่นายจ้างต้องการ ระยะเวลา 7 วัน
 5. ตัวแทนบริษัทนำเข้าเดินทางไปที่ย่างกุ้ง เพื่อเซ็นสัญญาจ้าง กับคนงานแทนนายจ้าง ระยะเวลา 2 วัน
 6. นำบัญชีรายชื่อคนงานเมียนมากลับมายื่น ณ สถานทูตเมียนมา ระยะเวลา 3 – 5 วัน
 7. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-14 วัน
 8. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ที่อนุมัติจากจัดหางานจังหวัด นำส่งกรมการจัดหางาน ณ กระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 7-10 วัน
 9. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน ส่งสถานทูตเมียนมา เพื่อรอกำหนดวันรับคนงาน ระยะเวลา 3-5 วัน
 10. นัดหมายแรงงานไปที่เมียวดี เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
 11. จัดทำบัตรแรงงานเมียนมา (Smart Card) ให้แก่แรงงาน ณ เมียวดี ระยะเวลา 1 วัน
 12. จัดทำ วีซ่า 2 ปี, ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรม เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ แม่สอด ระยะเวลา 1 วัน
 13. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน 14. ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าคนงาน ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-15 วัน
 1. ให้จัดเอกสารให้คนงานติดตัวเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเรียกตรวจ ได้แก่ 1.1 หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 1.2 วีซ่า (ตราประทับบนหนังสือเดินทางหรือที่เราเรียกกันว่า พาสปอร์ต) 1.3 ใบอนุญาติทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า (ใบเวิคหรือwork permit) 1.4 ทำประกันสังคมให้คนงานต่างด้าว 1.5 กรณีนายจ้าง MoU  ต้องมีหนังสือสัญญาจ้าง ในที่ทำงาน 1 ฉบับและลูกจ้าง 1ฉบับ
 2. นายจ้างหรือเจ้าของผู้ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการแจ้ง ไปยัง สำนังกงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของท่านดังนี้ 2.1 แจ้งที่พักอาศัย ภายใน 24 ชม(ตม.28) แรงงานต่างด้าวแจ้งด้วยตัวเองว่าพักอาศัยที่ใด (ตม.30) นายจ้างหรือเจ้าของผู้ให้ที่พักอาศัยแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าแรงงานพักอยู่กับท่าน 2.2 แจ้งเข้าทำงานภายใน15วัน ในพื้นที่ 2.3 รายงานตัว ทุก90วัน( ตม.47)แจ้งก่อนได้ 15 วัน และเกินได้ไม่เกิน 7 วัน มิฉะนันจะมีค่าปรับ                         หมายเหตุ **ตม.28ถ้าต่างด้าวไม่มี และเคยย้ายนายจ้างมา นายจ้างต้องให้เด็กแจ้งตม.28 **ตม.30นายจ้างหรือเจ้าของผู้บ้านผู้ให้ที่พักอาศัย ที่ให้เด็กต่างด้าวพักด้วย ต้องมีเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อมีการเรียกตรวจสอบ  ในกรณีไม่ได้พักอาศัยกับนายจ้าง นายจ้างก็ไม่ต้องแจ้ง
เอกสารที่ใช้แจ้งรายงานตัว 90 วัน
 1. Passport
 2. แบบฟอร์ม ตม.47 3. บัตร ตม.6 (TM.6) https://www.immigration.go.th/download/
หนังสือมอบอำนาจ
 1. หนังสือมอบอํานาจ https://drive.google.com/file/d/1w48MhQ7T6RIpx-VzU1ZzQMBi974izsam/view?usp=drivesdk
เอกสารที่ใช้แจ้งตม.24 และตม.30
 1. แบบฟอร์ม ตม.28
 2. แบบฟอร์ม ตม.30
 3. สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
 4. หน้าพาสและวีซ่าล่าสุด
 5. สำเนาตม.
 6. หน้าที่มีบาร์โค้ต
ถ้าเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
ใช้สำเนาการเช่าที่ดิน
**ถ้าเป็นบ้านเช่าหรือนายจ้างเช่าที่ดิน
 1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ให้เช่าที่ดิน
 2. หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน
ใช้สำเนาการเช่าที่ดิน **ทั้งนี้เอกสารในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันขอให้โทรเช็คไปยัง หน่วยงานพื้นที่ก่อนเพื่อความถูกต้อง**