Foreign Worker Employment Agency Central Unity Group Service Co.,Ltd.

MOU for Cambodian nationality

MOU กัมพูชา

กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา

กรณีนายจ้างนิติบุคคล **เอกสารเพิ่มเติมจากกรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา

****เอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้สำคัญมากต้องมีถ้าไม่มีไม่ผ่านสถานทูตกัมพูชา****

เอกสารคนงาน

**** กรณีทำพาส กัมพูชา แบบ VIP ขอรูปถ่ายคนงานจากร้าน
หมายเหตุ ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบการปฎิบัติที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด
การเตรียมเอกสาร และเตรียมคำร้อง เมื่อนายจ้างตกลงให้ทางบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เซ้นทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด รับดำเนินการ MOU แรงงานต่างด้าวให้แก่ท่าน นายจ้างจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องดังนี้

เอกสารคนงานเก่า

เอกสารที่ต้องใช้

เพื่อให้ทีมงานเตรียมพิมพ์คำร้องและให้แมสเซนเจอร์ติดต่อท่านเพื่อนำคำร้องดังกล่าวให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/นายจ้าง เซ็นต์ พร้อมรับเอกสารที่เตรียมไว้

การชำระเงิน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ องค์กร บริษัท ห้างร้าน นายจ้างทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัทได้ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่ท่าน สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อรับเอกสารจากนายจ้าง แล้ว ทางบริษัทจะส่งใบวางบิล เพื่อเป็นการแจ้งการชำระเงินให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
โดยการชำระเงินดังกล่าวได้ที่บัญชีของ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี : 0202040508711 ประเภท : ออมทรัพย์ สาขา : แพลทตินั่ม
เมื่อชำระแล้วขอให้แนบหลักฐานการชำระเงิน มายัง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา